კავკასიოლოგიური ძიებანი, I. 2009,თბილისი

კავკასიოლოგიური ძიებანი, 2. 2010,თბილისი

კავკასიოლოგიური ძიებანი, 3. 2011, თბილისი

.